Stanovy SŠK ARES Topoľčany

Strelecký športový klub  ARES

 

STANOVY

 

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.                  Názov združenia :

a.                   Strelecký športový klub ARES

b.                  Skratka názvu združenia  :  SŠK ARES

 

2.                  Sídlo klubu  :  Sídlom Streleckého športového klubu ARES je Dopravná 5,                

                                    955 01  Topoľčany

 

 

Článok  II.

Cieľ a činnosť

 

1.                  Cieľom klubu je združovať osoby a tímy činné v streleckom športe, rozvíjať túto športovú aktivitu, podporovať účasť svojich členov na súťažiach na Slovensku i v zahraničí, vychovávať a vzdelávať deti a mládež v problematike civilnej obrany a podporovať športovú činnosť detí a mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do streleckého športu.

2.                  Poslaním klubu je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom na čerstvom vzduchu, aktívne využívanie voľného času a podpora športu detí a mládeže so záujmom o strelecký šport.

Pri napĺňaní cieľa klub najmä  :

a         združuje fyzické osoby a tímy so záujmom o strelecký šport

b         zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov streleckého športu    

           spomedzi detí a mládeže a rast ich všeobecnej športovej výkonnosti

c         venuje sa všeobecnej športovej príprave detí a mládeže zaujímajúcich sa o strelecký   

           šport

d         venuje sa špeciálnej športovej príprave mládeže nad 18 rokov v streleckom športe     

e         zabezpečuje, prípadne zapožičiava športové prostriedky slúžiace k streleckému športu       

           podľa možností klubu

f          organizuje súťaže a stretnutia členov i nečlenov klubu s celoslovenskou pôsobnosťou

g         organizuje nešportové stretnutia členov klubu

h         organizuje a oboznamuje svojich členov o súťažiach v zahraničí so snahou o priamu

           účasť svojich členov na týchto súťažiach

i          organizuje semináre s cieľom zvýšenia športových i morálnych kvalít členov klubu

j          organizuje športové podujatia pre deti a mládež, v ktorých sa uplatňujú športové

           disciplíny využiteľné v streleckom športe

k          informuje o nadchádzajúcich podujatiach na Slovensku

l           spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike

m         spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností

            a účasti reprezentácie na medzinárodných podujatiach

n          získava sponzorov pre svoju činnosť

o          zabezpečuje mediálnu propagáciu podľa svojich možností

p          môže odmeňovať jednotlivcov a tímy podľa možností klubu

r           podľa možností klubu pomáha vytvárať alebo získavať nové športové ihriská alebo

            ich vybavenie

Článok  III

Právna povaha SŠK ARES

 

1.               Klub je samostatným právnym subjektom, nezávislou, otvorenou, dobrovoľnou

            a nepolitickou spoločenskou športovou organizáciou, prostredníctvom ktorej jej

            členovia vykonávajú záujmovú činnosť.

 

 

Článok  IV

Členstvo v klube

 

1.                  Členstvo v klube je dobrovoľné.

2.               Členom klubu môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so

            stanovami a cieľom klubu.

3.               Členovia môžu v rámci klubu vytvárať športové tímy bez obmedzenia počtu členov

            v tíme.

4.               O prijatí za člena klubu rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo klubu

5.               Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku  v súlade

            s vnútorným poriadkom klubu.

6.               Dokladom členstva je členský preukaz vydaný predsedníctvom, ktorý je v evidencii

            klubu a potvrdenie o členstve v streleckom športovom klube.

7.               Člen má právo  :

          voliť a byť volený do predsedníctva SŠK ARES

b           byť prítomný pri rokovaní orgánov, ktoré rozhodujú o veciach, ktoré s konkrétnym

             členom súvisia

c           podávať návrhy a pripomienky k činnosti, obracať sa na predsedníctvo s podnetmi

             a sťažnosťami a žiadať ho o stanovisko

d           slobodne ukončiť členstvo

e           prestúpiť do iného klubu

f            odvolať sa proti rozhodnutiu predsedníctva SŠK ARES

g           aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom, kultúrnom a športovom živote celého klubu

h           podieľať sa na činnosti klubu

           byť informovaný o rozhodnutiach predsedníctva klubu

j            používať podľa stanovených podmienok výcvikové a športové zariadenia, výstroj

             a výzbroj, ktoré sú majetkom, alebo v užívaní SŠK ARES

k           nosiť a používať označenie príslušnosti ku klubu

9.          Člen má povinnosť  :

a           dodržiavať stanovy a prijaté uznesenia, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu, správať sa

             podľa morálnych zásad spoločnosti a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno

             a záujmy SŠK ARES

b           svedomito si plniť úlohy súvisiace s výkonom funkcie v predsedníctve SŠK ARES

c          plniť uznesenia SŠK ARES

d          platiť členské príspevky v sume stanovenej vo vnútornom poriadku, ročne za celý

            kalendárny rok so splatnosťou v januári kalendárneho roka, ktorého sa členský

            príspevok týka

e          zaplatiť členský príspevok za celý kalendárny rok v roku, v ktorom žiada o členstvo

f           pri prijatí člena po 1.decembri a zaplatení členského príspevku je tento členský

            príspevok platný na ďalší kalendárny rok

g          podľa svojich možností chrániť majetok SŠK ARES

h         zaistiť si plné poistenie svojej osoby na vlastné náklady, SŠK ARES nezodpovedá za

           žiadne škody prípadne ujmy spôsobené činnosťou svojich členov

 

10.      Zánik členstva  :

a         vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení

           z klubu predsedníctvu

b         vylúčením členstvo zaniká pre závažne alebo opakované menej závažné porušenie

           členských povinností dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení

c         úmrtím člena

d         zánikom klubu

e         nezaplatením členského v klube v stanovenej lehote, najneskôr mesiac po uplynutí

           predošlého členského

f          o zániku členstva v klube bude vyrozumený policajný zbor, evidencia dokladov

11.      Pri zániku členstva je člen klubu povinný odovzdať členský preukaz a všetok

           zapožičaný materiál, výstroj alebo výzbroj.

 

 

Článok  V

Orgány SŠK ARES

 

1.                   Orgánmi klubu sú  :

a           valné zhromaždenie

b           predsedníctvo

c           kontrolór

2.         Najvyšším orgánom klubu je valné zhromaždenie všetkých riadnych členov klubu.

3.         Štatutárnym zástupcom klubu je predseda klubu a podpredseda klubu, ktorý zastupujú

            klub navonok samostatne.

4.        Výkonným orgánom klubu je predsedníctvo, ktoré je volené členmi klubu na ročné

           funkčné obdobie.

5.        Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a člen predsedníctva klubu.

6.        Za predsedu klubu je zvolený kandidát s najväčším počtom získaných platných hlasov.

7.        Za podpredsedu klubu je zvolený kandidát s druhým najväčším počtom získaných

           platných hlasov.

8.        Za člena predsedníctva klubu je zvolený kandidát s tretím najväčším počtom získaných

           platných hlasov.

9.        Predsedníctvo riadi klub v období medzi valnými zhromaždeniami a za svoju činnosť

           je zodpovedné valnému zhromaždeniu klubu.

10.      Za SŠK ARES koná predsedníctvo, ktoré navonok zastupuje predseda alebo iný

           predsedníctvom poverený člen.

11.      Na priebežnú kontrolu hospodárenia klubu a na riešenie sporov vo vnútri klubu volí

           valné zhromaždenie revíznu komisiu, ktorá je podriadená valnému zhromaždeniu.

12.      Valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva predsedníctvo klubu aspoň raz za rok.

13.      Valné zhromaždenie zvolá predsedníctvo vždy, keď o to požiadajú aspoň tri štvrtiny

           riadnych členov klubu. Termín konania takéhoto valného zhromaždenia je najneskôr

           30 dní od prijatia žiadosti.

14.      Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je zastúpená minimálne ¼ platných

           hlasov.

15.      Kompetenciami valného zhromaždenia sú najmä :

         rozhodovať o zániku klubu

b          rozhodovať o zlúčení klubu s iným združením

c          voliť orgány predsedníctva, voliť a odvolávať členov predsedníctva, predsedu,

            podpredsedu

d          schvaľovať likvidačné opatrenia pri likvidácii klubu

e          schvaľovať stanovy klubu, ich zmeny a doplnky

f           schvaľovať plán činnosti a výročnú správu

g          spravovať rozpočet a správu o hospodárení

16.      Kontrolór je nezávislým kontrolným orgánom klubu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá

           valnému zhromaždeniu.

17.      Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v klube.

18.      Kontrolór má právo zúčastňovať sa na zasadnutí predsedníctva.

19.      Kontrolór nemá právo hlasu pri hlasovaní predsedníctva.

20.      Kontrolór má právo na zasadnutiach predsedníctva dostať slovo s informačným

           účinkom.

21.      Kontrolór môže vyzvať predsedníctvo prípadne člena predsedníctva o predloženie ním

           požadovaných dokladov týkajúcich sa klubu.

22.      Kontrolór najmä  : 

a         kontroluje hospodárenie klubu

b         kontroluje dodržiavanie stanov SŠK ARES

c         na valnom zhromaždení oboznamuje s výsledkami svojej činnosti

 

 

Článok  VI

Hospodárenie SŠK ARES

 

 

1.              Klub hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2.              Klub je neziskovou organizáciou.

3.              Zdrojom majetku a príjmov sú :

a         členské príspevky

b         dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo

           zahraničia

c         výnosy z majetku

d         príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa klubu

e         prerozdelené príjmy zo štátneho rozpočtu

4.       Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá

          predsedníctvo.

 

 

Článok  VII

Označenie klubu

 

Všetky označenia klubu ako sú pečiatky, hlavičkový papier, klubové znaky, symboly a vlajky, ako aj ostatné označenia, ktoré identifikujú SŠK ARES, sú výlučne použiteľné SŠK ARES prípadne jeho podriadenými zložkami. Všetky označenia SŠK ARES sú schvaľované predsedníctvom zväzu a nesmú byť modifikované alebo použité bez súhlasu predsedníctva klubu.

 

 

Článok  VIII

Zánik klubu

 

 

1.            Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným klubom. Klub môže zaniknúť, prípadne sa zlúčiť s iným združením po rozhodnutí zasadnutia valného zhromaždenia o zániku, prípadne zlúčení klubu dvojtretinovou väčšinou všetkých členov SŠK ARES. Valné zhromaždenie je v tomto prípade uznášania schopné pri prítomnosti dvojtretinovej väčšiny všetkých členov.

2.            Ak zaniká klub rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora, prípadne likvidačnú komisiu.

3.                  Pri likvidácii klubu sa najprv uhradia všetky pohľadávky klubu. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie použije podľa likvidačných opatrení schválených valným zhromaždením. Likvidáciu vykoná likvidátor prípadne likvidačná komisia poverená predsedníctvom SŠK ARES.

 

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 

 

1.            Strelecký Športový Klub ARES vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra.

2.            Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením valným zhromaždením SŠK ARES dňa

         21.12.2009.                                               

3.            Tieto stanovy môžu byť menené len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.09.2010Valné 1510210.doc (575,5 kB)

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.